คุณสมบัติของสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ...

+ดูทั้งหมด

คณะกรรมการ

นายแพทย์สุกิจ พรหมรับ
ประธานกรรมการดำเนินการ
นางสุจดี ตั้งใจ
รองประธานคนที่ 1
นางทองทรัพย์ ดวงภมร
รองประธานคนที่ 2
นางประภารัตน์ ประยูรพรหม
กรรมการ/เหรัญญิก
นางศิริมา โกมารทัต
กรรมการ/เลขานุการ
นางสุวณี มหาจันทร์
กรรมการ
นางศิริลักษณ์ ผดุงพล
กรรมการ
นางสาวรัชนี บั้งทอง
กรรมการ
นางชลนรรจ์ แสนชั่ง
กรรมการ
นางลภิสรา สวัสดิรักษ์
กรรมการ
นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น
กรรมการ
นางสาวสายนาท พลไชโย
กรรมการ
นายวรวุฒิ มาตา
กรรมการ
นายจิรภัทร จุลบท
กรรมการ
นางจิตราวดี สุมาลี
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

นางสาวสมทรง บุญญานุสนธิ์
ผู้จัดการ
นางรุ่งนภา น้อยทอง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวไพจิตร ชนะบุญ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวภานุลักษณ์ วงละคร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายอุดมทรัพย์ ลี้กุล
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
นายธนฤทธิ์ สมองดี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
น.ส.สมพร งาคม
แม่บ้าน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี